Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen/ Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn geschreven door de eigenaar van Develop Together: Yoeri Massop.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Opdrachtgever: iedereen die met eenmanszaak Develop Together

een overeenkomst afsluit b) Develop Together.: eenmanszaak gevestigd te Voorhout ( KVK 89712579).

1.3 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld,  wordt dat in de meest brede betekenis van het woord bedoeld, dus ook via email.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en  overeenkomsten die betrekking hebben op Develop Together aangeboden  diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Develop Together en  Opdrachtgever.

2.2 Indien van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven  de overige bepalingen hun gelding behouden.

2.3 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden  gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen.

2.4. De Algemene voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet  steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan  geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere  (rechts)handelingen tussen partijen.

2.5 Mocht Develop Together derden inschakelen dan zijn deze Algemene  Voorwaarden ook van toepassing.

2.6 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene  Voorwaarden wordt door Develop Together uitdrukkelijk van de hand  gewezen.

Artikel 3: Aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Develop Together zijn vrijblijvend, tenzij en dan slechts voor zover door Develop Together schriftelijk anders is vermeld.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn inclusief BTW, tenzij  anders aangegeven. De prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast waar dat nodig is, te bepalen door Develop Together.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat Develop Together een opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een daarop betrekking hebbende opdrachtbevestiging. De Opdrachtgever is gerechtigd om, binnen 8  dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging, hierop schriftelijk te reageren.  Bij gebreke van een schriftelijke reactie van de zijde van Opdrachtgever binnen de  hiervoor genoemde termijn, zal de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Develop Together tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de  opdrachtbevestiging Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

4.1 Develop Together zal zich inspannen om voor Opdrachtgever een goed resultaat te bereiken maar kan dat resultaat nooit garanderen.

4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Develop Together aangeeft dat deze nodig zijn, of waarvan de Opdrachtgever  redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het nakomen van de  overeenkomst, tijdig aan Develop Together worden gegeven. Indien de  voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan Develop Together zijn verstrekt, heeft Develop Together het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging  voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de Opdrachtgever te declareren.

4.3  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen  zal  worden  uitgevoerd  kan Develop Together de uitwerking van die onderdelen die tot een volgende  fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de

resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd  en/of betaald.

4.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst niet binnen 4 weken de nodige  gegevens zoals (foto’s, teksten en eventuele andere stukken) geheel of slechts  gedeeltelijk niet tijdig aan Develop Together zijn vertrekt, dan is Develop Together genoodzaakt om een bedrag van €50, – excl btw per uur aan de opdrachtgever te verrekenen. Het te verrekenen bedrag zal cumulatief bij het bedrag die de opdrachtgever samen met Develop Together waren overeengekomen( zie offerte) in rekening worden gebracht. Deze boetebeding geldt ook indien Develop Together de uitvoering van de  opdracht niet heeft kunnen uitvoeren door de nalatigheid van de opdrachtgever.

4.5 De aanleiding waarom Develop Together de gevraagde stukken binnen het tijdsbestek van 4 weken dient te ontvangen heeft te maken met dat Develop Together per opdracht 4 weken tijd daarvoor reserveert.

4.6 Nadat Develop Together de opdracht levert aan de opdrachtgever,  heeft de opdrachtgever een garantie van 4 weken waaronder in die 4 weken de  opdrachtgever de opdracht dient te testen. Na 4 weken vervalt de garantie en zal  elk gevraagde aanpassing aan de opdracht een bedrag van €110,-excl. btw. per uur  in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever.

4.7 Develop Together begint aan de opdracht pas wanneer de  opdrachtgever de helft van het overeengekomen bedrag is overgemaakt op de rekening van Develop Together.

4.8 De uitvoering van de opdracht wordt in werking gezet vanaf het moment dat de  opdrachtgever en Develop Together tot een akkoord zijn gekomen.

Artikel 5: Extra werkzaamheden

5.1 Develop Together heeft het recht haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in het overeengekomen.

5.2 Develop Together heeft het recht kosten zoals aanvullingen, testen,  besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 6: De Opdracht

6.1 Indien Develop Together verwacht een termijn gesteld in een offerte of  overeenkomst niet te zullen halen, zal Develop Together Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7: Analyserapporten

7.1 Analyserapporten worden door Develop Together opgesteld conform  projectvoorstel, offerte of overeenkomst.

7.2 Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering  in het Nederlands en/of Engels.

7.3 De in de analyserapporten van Develop Together genoemde bedragen  en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik  afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door Develop Together aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dan gelden de in  de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen  en/of aantallen.
Artikel 8: Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst

8.1 Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend met wederzijdse instemming overeengekomen worden. Voor wijzigingen die de Opdrachtgever eenzijdig doorvoert neemt Develop Together geen verantwoording en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid.

8.2 Ondanks het bovenstaande in artikel 8.1, heeft Develop Together het recht om, in het belang van de dienstverlening de advertenties en zoekwoorden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever te wijzigen.

8.3 Indien partijen overeen komen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of  aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Develop Together zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

8.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst financiële en/of  kwalitatieve consequenties hebben, is Develop Together gerechtigd de  kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Develop Together zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

8.5  Indien een  vast  bedrag is afgesproken zal Develop Together daarbij  aangeven  in  hoeverre de wijziging of aanvulling van  de  overeenkomst  een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

8.6 In afwijking van lid 4 zal Develop Together geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen faciliteiten en apparatuur  en de gevolgen die daaruit voortvloeien.

9.2 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de door hem gemaakte communicatiekosten.

9.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan Develop Together aangeleverde gegevens.

9.4 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem aanvaarde proeven en/of concepten, respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor  door hem niet of niet tijdig correcties aan Develop Together zijn  toegezonden.

9.5 Door Develop Together ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien (14)  dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

9.6  Opdrachtgever staat er ten allen tijden voor in dat het door hem aan Develop Together aangeleverde  materiaal  geen  inbreuk  maakt  op  rechten  van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.

9.7 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en  inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering  van de overeengekomen diensten door Develop Together.

10: Geheimhouding

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het  kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

10.2  Develop Together behoudt  zich  het  recht  voor  de  naam  van  Opdrachtgever of klant van de Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en  deze als zodanig openbaar te maken.

10.3 De (persoons)gegevens die aan Develop Together worden verstrekt,  worden vertrouwelijk behandeld op een wijze als is voorgeschreven in de wet  persoonsregistraties. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd.  Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 11: Exclusiviteit en NonConcurrentie

11.1 Opdrachtgever verleent aan Develop Together voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusief recht de opdracht te vervullen.

11.2 Het is de Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van één (1) jaar na het eindigen daaraan, niet toegestaan om een werknemer van Develop Together direct of indirect in dienst te nemen, dan wel een contractuele relatie aan te gaan met een werknemer van Develop Together, tenzij Develop Together hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend.

11.3 Voor iedere inbreuk op de in artikel 11.2 opgenomen bepaling, verbeurt de  Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 50, per overtreding dan wel  EUR 10, per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het  recht van Develop Together om volledige schadevergoeding te vorderen. Tot deze schadevergoeding behoren expliciet de eventuele kosten om de rechten van Develop Together zowel in als buiten rechte te handhaven waarbij in  het eerste geval deze kosten niet beperkt zullen zijn tot de vastgestelde  proceskostenveroordeling alsmede eventuele kosten om de overtreding te (doen)  constateren en aansprakelijkheid vast te stellen.

12: Intellectuele rechten

12.1 Alle door Develop Together verstrekte stukken, van welke aard dan  ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Develop Together openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan  ook, daaronder mede het begrepen, het verkopen, het bewerken, het ter  beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in  netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging  schriftelijk is toegestaan door Develop Together en/of een dergelijke  openbaarmaking en/of verveelvuldiging voortvloeit uit de aard of het doel van de  overeenkomst met Develop Together.

12.2 Develop Together behoudt het recht de voor de uitvoering van de  werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden  wordt gebracht.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart Develop Together voor alle aanspraken van  derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de  publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten,  afbeeldingen of andere gegevens.

12.4 Indien Develop Together bij haar opdracht vervulling gebruik maakt  van rechten van derden wordt opdrachtgever geen eigenaar van die rechten, maar  blijven die rechten bij Develop Together, dan wel de derde partij.

12.5 Alle door Develop Together in het kader van de overeenkomst  geleverde zaken blijven eigendom van Develop Together totdat cliënt  alle verplichtingen uit de met Develop Together gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

12.6 Door Develop Together geleverde zaken, die ingevolge artikel 12.5  onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en  mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Cliënt is niet bevoegd om de  onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere  wijze te bezwaren.

12.7  Cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag  worden om de eigendomsrechten van Develop Together veilig te stellen.

12.8 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is cliënt verplicht om Develop Together daarvan onmiddellijk op de hoogte te  stellen.

Artikel 13: Contractsduur en opzegging

13.1 De overeenkomst/contract wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de opdrachtbevestiging en anders voor onbepaalde tijd.

13.2 Voor opzegging van de overeenkomst voor zoekmachine optimalisatie of Google Adwords dient het contract minimaal een maand (30 dagen) voor het einde van het overeengekomen contract van tevoren schriftelijk/email worden opgezegd.  Indien dat niet wordt gedaan, zal het contract met het aantal maanden wat eerder  is overeengekomen worden verlengd.

13.3 Develop Together heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien: (a) Opdrachtgever in  staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is  verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of  indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken  van Opdrachtgever is gelegd;

(b) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de  overeenkomst.

Artikel 14: Honorarium

14.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

14.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium  worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt  berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Develop Together,  geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een  daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

14.3 Bij alle opdrachten zullen de kosten maandelijks vooraf in rekening worden  gebracht. Develop Together heeft het recht haar kosten aan te passen op grond van externe omstandigheden.

15: Betaling

15.1 Betaling dient te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, op een door Develop Together aan te geven wijze.

15.2 Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder dat  verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 4% per maand verschuldigd.

15.3 Bij het aangaan van de overeenkomst is Develop Together gerechtigd een borgsom te bedingen bij de Opdrachtgever. De borgsom, alsmede de hoogte  daarvan, zullen vermeld worden in de offerte en/of het contract. Develop Together is gerechtigd, na Opdrachtgever daarvan in kennis te hebben gesteld,  de borgsom gedurende de looptijd van het contract aan te passen ingeval van (i)  overschrijding van betalingstermijnen door Opdrachtgever en/of (ii) ingeval van verhoging van het budget. De borgsom zal bij afloop van het contract verrekend worden met de laatste door Opdrachtgever te betalen factuur. Over de borgsom is geen BTW verschuldigd.

15.4 Indien Opdrachtgever nalaat de in overeenstemming met artikel 15.3  bedongen borgsom te vergoeden, dan is Develop Together gerechtigd de offerte c.q. de aanbieding terstond in te trekken, waarbij Opdrachtgever gehouden  zal zijn de door Develop Together verbeurde opzetkosten, alsmede de abonnementskosten voor de in de offerte genoemde contractperiode met een maximum van zes (6) maanden, aan Develop Together te vergoeden.

15.5 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan  Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van  ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal  beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen  alle door de Opdrachtgever aan Develop Together verschuldigde bedragen  geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

15.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op  verrekening te beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken ter zake de  overeenkomst met Develop Together te kunnen doen gelden, ontheft dat  hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij  niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

Artikel 16: Klachten

16.1 ledere klacht vervalt indien deze niet binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk is ingediend.

16.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet.Artikel 17: Aansprakelijkheid

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1  Indien Develop Together aansprakelijk mocht zijn,  is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar daarvoor dekking biedt, als er een verzekering is. Mocht er geen verzekering zijn loopt het verschuldigde bedrag maximaal op tot EUR 500.

17.2 Develop Together is niet verantwoordelijk en kan niet worden aansprakelijk worden gesteld, direct noch indirect, voor enige schade of verlies. Met name wanneer een website uit de lucht is of een penalty krijgt van Google. Develop Together kan geen garantie bieden dat de zoekmachine optimalisatie met succes verloopt, en kan hierdoor niet aansprakelijk voor worden gesteld.

17.3 Develop Together gaat ervan uit dat de aangeleverde gegevens door  opdrachtgever rechtmatig zijn en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het  tegendeel.

17.4 Partijen sluiten wederzijds de aansprakelijkheid uit voor schade of vertragingen veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Develop Together en van derden, zoals providers,

netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.

17.5 Indien er voor Develop Together op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een  toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst met Develop Together, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van  de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking

heeft, met een maximum van het vermelde bedrag zoals genoemd in artikel 17.1.

17.6 Schade waarvoor Develop Together op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Develop Together, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

17.7 De Opdrachtgever vrijwaart Develop Together ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook,  ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 18: Overmacht

18.1 Develop Together is niet aansprakelijk in geval van overmacht.  Onder overmacht wordt mede verstaan het ter beoordeling van Develop Together niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

18.2 In geval van overmacht is Develop Together gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. Develop Together en Webdesign is gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

18.3 Develop Together kan zich van de gemaakte afspraken/termijnen afwijken wanneer een werknemer ziek is, ook wanneer dit niet kan worden  overgenomen door collega’s. Hierdoor kan het project uitlopen zonder toe doen van Develop Together.

Artikel 19: Slotbepalingen

19.1 Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst  over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

19.2 Develop Together heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking op de datum die wordt aangegeven.

19.3  Indien  een  bepaling  van  de  overeenkomst  of  de  Algemene  Voorwaarden  nietig  blijkt  te zijn,  tast dit niet de geldigheid  van de gehele  overeenkomst  of de Algemene  Voorwaarden aan. In dat geval heeft Develop Together het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor Opdrachtgever niet onredelijk  bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

19.4 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de  schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, hebben de in de  opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen  voorrang boven deze Algemene Voorwaarden.

19.5 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst  door Nederlands recht.

19.6 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01 april 2023.